جزئیات

رویدادهای مرتبط

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه چهارم

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه پنجم

  • رویداد رقابتی راستی آزمایی و صحت سنجی بخش استعدادیابی سومین دوره مسابقات متنو