جزئیات

رویدادهای مرتبط

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه چهارم

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه پنجم

  • ورکشاپ آموزش تجربه محور | پلتفرم اتیکت از کجا جذب سرمایه کرد !!!

  • رویداد رقابتی راستی آزمایی و صحت سنجی بخش استعدادیابی سومین دوره مسابقات متنو