وقتی صحبت از تجارت الکترونیک و نرم افزار و آی تی میشه بیشتر یاد تهران می افتیم وقتی بحث تیم های نرم افزاری میشه این شهرهای بزرگ هستند که واژه تیم بهشون میاد! و کاشان هم چندسالی است که در جمع شهرهای آی تی باز ایران قرار گرفته و مجموعه کاشان پلاس هم می خواد…