وقتی صحبت از تجارت الکترونیک و نرم افزار و آی تی میشه
بیشتر یاد تهران می افتیم
وقتی بحث تیم های نرم افزاری میشه
این شهرهای بزرگ هستند که واژه تیم بهشون میاد!

و کاشان هم چندسالی است که در جمع شهرهای آی تی باز ایران قرار گرفته

و مجموعه کاشان پلاس هم می خواد که در دنیای آی تی و تولید نرم افزار خوش بدرخشه