کارفرما : موسسه خامس

معرفی : مجموعه وب سایت های موسسه خامس اعم از سایت اکمال ، معجزنشان ، خامس، ابلاغ ، کانون خورشید می باشد. اطلاعات سایت اکمال ، مجموعه چند هزار پستی از تحقیقات پژوهشگران می باشد که به یک سایت وردپرسی منتقل شده و به زبان های مختلف قابل دسترس است. سایت اکمال بهترین وب سایت فرهنگی سال 1394 ایران انتخاب گردید.