کارفرما : شرکت کاشان تجارت

توضیح : سامانه به همراه، اولین سامانه حمل و نقل شهری اشتراکی است که همینک در تهران در حال اجراست. این سامانه ، سرویس حمل و نقل عمومی را در اختیار کاربران قرار داده تا به صورت خرید بلیط صندلی یا دربستی به جای وسیله شخصی از حمل و نقل عمومی مناسب بهره ببرند.

وب سایت : behamrah.ir