ما قرار است کارهای بزرگ را با یک تیم بزرگ و عالی انجام دهیم
روحیه کار تیمی برای بسیار مهم است
کار استاندارد ، با رعایت پروتکل های توسعه نرم افزار توسط یک تیم