اگر کیفیت کارکردن مهم است
اگر درآمد کار به موازات کیفیت مهم است
اگر بروز بودن مهم است
اگر لذت بردن از کار هدف اول و آخر است
انتخاب پروژه های کاری بسیار مهم است!