قرار است صرفا برای کارفرماها کاری انجام دهید؟ یک سایت یا قسمتی از یک پروژه تیپ بازار را انجام دهید
تا به درآمدی برسید؟
نه!
ما قرار است محصول محور فکر کنیم! آن هم محصولی بدردبخور!
نه محصولی که خاک بخورد!!