ما یک شرکت صرف اقتصادی نیستیم
آموزش و تربیت نیروهای نوجوان و جوان برای ما بسیار مهم است
چه برای خود ما چه برای تیم های دیگر و چه برای شهرمان
قرار نیست که تا بیست و چند سالگی درس بخونند و تازه برسند به نقطه صفر کاری!